Regelgeving openluchtklassen

De omzendbrief over extra-murosactiviteiten omvat volgende richtlijnen:

  • De schoolbesturen krijgen een grote autonomie bij het inrichten van extra-murosactiviteiten, wat een duidelijke verantwoording met zich meebrengt.
  • Het schoolbestuur of bij delegatie de directie organiseert vooraf overleg met de betrokken leerkrachten en met de schoolraad of participatieraad.
  • De extra-murosactiviteiten moeten kaderen in het pedagogisch project van de school en geschraagd worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school.
  • Iedere extra-murosactiviteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd. Voorbereidings- en evaluatieverslagen moeten in de school ter inzage blijven van de bevoegde inspectie.
  • Het streefdoel blijft dat alle leerlingen deelnemen. Niet-deelnemende leerlingen moeten verantwoord opgevangen worden, zo dicht mogelijk aansluitend bij de pedagogisch-didactische aanpak die aan de deelnemende leerlingen wordt geboden.
  • De school bewaart in haar archief ook de schriftelijke toestemming van de persoon/personen die de ouderlijke macht uitoefent/uitoefenen of de kinderen in recht of in feite onder zijn/haar/hun bewaring heeft/hebben.

Sinds het decreet over de nieuwe financiering van het leerpichtonderwijs is goedgekeurd, is er een maximumbedrag voor de openluchtklassen over de zes jaar lager onderwijs heen vastgelegd dat aan de ouders kan aangerekend worden. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen op basis van de index in maart.(Omzendbrief met als referentie BaO/2007/05). Aan het einde van het lager onderwijs in het schooljaar 2024-2025 is dit maximumbedrag € 535,00.

De meeste ziekenfondsen bieden hun leden een korting wanneer de kinderen op openluchtklas gaan. Deze korting schommelt tussen € 2,50 en € 5,00 per dag. Maak de ouders hier op attent.

Heel wat steden en gemeenten komen tussen in deelnamekosten van een openluchtklas.